Elinsan Çevre > GSM Ruhsat – İzin

GSM RUHSATLARI / İZİNLERİ

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

ARÇEV Kuruluşların mevzuatlar çerçevesinde alması gereken çevre ruhsatları ile ilgili her konuda deneyimli kadrosu ile hizmet vermektedir.

GSM Ruhsatı (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı)

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler Gayri sıhhi Müeesseler olarak tanımlanır. GSM Ruhsatı; Tesisin çevre ve insan sağlığı açısından her türlü tedbiri aldığını gösteren ruhsattır. Faaliyetin tür ve büyüklüğüne göre 1.sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıf olarak gruplandırılırlar.

Aşağıdaki belirtilen izinleri kapsar.
*ÇED izni
*İşletme belgesi,
*Emisyon izni,
*Deşarj İzni,
*İtfaiye izni
*Açılma ruhsatı
*Diğer İzinler

Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müessese

Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzakta bul undurulması gereken işyerleridir.

İkinci Sınıf Gayrisıhhî Müessese

Müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden, inceleme kurulunca teklif edilip yetkili idare tarafından uygun görülecek bir mesafede faaliyette bulunması gereken işyerleridir.

Üçüncü Sınıf Gayrisıhhî Müessese

Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte sıhhî yönden denetim altında bulundurulması gereken işyerleridir.

Sıhhî Müessese

Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerleridir

Sağlık Koruma Bandı

Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin etrafında, sağlık koruma bandı konulması mecburîdir. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez.

Sağlık koruma bandı , çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenir. Sağlık koruma bandı, sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınır.

Emisyon İzni

Çevre Kanunun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre, emisyon yayan tesisler için emisyon ölçümlerinin yaptırılıp değerlerinin yönetmelikteki kıstaslara uygun olduğunu gösteren izindir. Kuruluşun büyüklüğüne göre Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilir.

  • Emisyon ve hava kalitesi (İmisyon) ölçümleri, kalibre edilmiş ölçüm cihazları ile akredite olmuş ve/veya Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Yeterlilik Belgesi’ne sahip kuruluşlara yaptırılır.
  • Ölçüm sonuçları değerlendirilerek raporlandırılır.
  • Sonuçlar yönetmelik sınır değerlerin üzerinde çıkarsa emisyonların azaltılması için gerekli yöntemler ve faaliyetler tanımlanır.
  • Emisyon izni başvuru dosyasında Bakanlıkça istenilen her türlü tesis bilgileri, kullanılan yakıt bilgileri, kullanım sahası bilgileri, emisyon ölçüm raporları, kapasite raporu ve diğer gerekli evraklar hazırlanır.
  • Kuruluş adına Valiliğe müracat yapılır ve yerinde incelemenin yapılması sağlanır.
  • Dosyanın İl Mahalli Çevre Kurulunda görüşülmesi ve takibi yapılarak Emisyon İzni alınır.

 

Deşarj İzni

Alıcı ortama verilen her türlü atık su için kirletici parametrelerin yönetmelikte belirlenen sınır değerlerde olduğunu gösteren izindir.

Kirlilikleri sınır değerlerin üzerindeki tesisler için arıtma tesisi kurulması gerekir.

ARÇEV hem izin işlemleri, hem de arıtma tesisi ile ilgili faaliyetlerde hizmet vermektedir

Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni

Tesislerin yapılmasından önce söz konusu yerde kurulup kurulmayacağı ile kurulucak yer ,proje ve belgelerin uygun görülmesi durumunda müessenin kurulması için ÇED sürecinin tamamlanması akabinde 1.sınıf Gayri Sıhhı Müesseler için alınan izni ifade etmektedir.

Yer seçimi ve tesis kurma izni ,verildiği tarihten itibaren beş (5) yıl için geçerlidir. Bu süre sonunda açılma izni alınmadığı taktirde ilgilinin başvurusu üzerine yer seçimi ve tesis kurma izni iki yıl daha uzatılır.

İkinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseler için yer seçimi ve tesis kurma izni aranmaz.

ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen ÇED Olumlu belgesi ve raporu,yer seçimi ve tesis kurma raporu yerine geçer.

Organize sanayi bölgelerinde kurulan tesislerde yer seçimi ve tesis kurma izni aranmaz.

Diğer İZİNLER

Gıda Üretim İzni

Gıdaların üretiminden tüketime kadar tüm aşamalarda mevzuata uygunluğunu gösteren izinleri kapsar. ARÇEV bu çerçeve de çalışma izinleri, gıda sicilleri, üretim izinleri ve sorumlu müdürlük konularında da hizmet vermektedir.